§1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk te relateren zijn, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijk conform art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG
Äußere Sauerlacher Straße 6-10
82515 Wolfratshausen, Duitsland
E-mail: webcontent@eagleburgmann.com

Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via:

De heer Sebastian Feik
legitimis GmbH
51469 Bergisch Gladbach, Duitsland
Tel.: +49 2202 28941-0
E-mail: dataprotection-eb@legitimis.com

(3) Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw voor- en achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband beschikbaar geworden gegevens wissen wij, nadat de opslag niet meer vereist is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod terugvallen op bevoegde dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u onderstaand in detail over de betreffende processen informeren. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria van de opslagduur.

§2 Uw rechten

(1) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

- Recht op informatie,

- Recht op vergetelheid, rectificatie en aanvulling,

- Recht op beperking van de verwerking,

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt bovendien het recht om zich te beklagen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

§3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie geeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch zijn vereist om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG):

- IP-adres

- Datum en tijd van de aanvraag

- Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (concrete pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Telkens overgedragen datahoeveelheid

- Website, van waaruit het verzoek komt

- Browser

- Besturingssysteem en interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf aan de door u gebruikte browser toegekend worden opgeslagen en waardoor naar de plaats die het cookie zet (hier door ons), bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Zij dienen ertoe, het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden uitgelegd:

- Persistente cookies

Persistente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijd gewist, deze kan afhankelijk van het cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bv. het accepteren van third-party-cookies of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken cookies om u voor vervolgbezoeken te kunnen identificeren als u over een account bij ons beschikt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

§4 Overige functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u, als u daarvoor belangstelling hebt, kunt gebruiken. Hiervoor moet u doorgaans meer persoonsgegevens aangeven die wij voor de levering van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de bovengenoemde beginselen voor de gegevensverwerking gelden.

(2) Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, als acties, prijsvragen, het afsluiten van contracten of dergelijke diensten door ons gezamenlijk met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u bij het aangeven van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§5 Bezwaar maken tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u met de verwerking van uw gegevens hebt ingestemd, kunt u deze te allen tijd herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze tegenover ons hebt uitgesproken.

(2) In zoverre wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking vooral niet voor de voldoening aan een contract met u is vereist, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt geschetst. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om de redenen te noemen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd, zouden moeten verwerken. In geval van uw gefundeerde bezwaar controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stoppen resp. aanpassen of u op onze dwingende beschermwaardige redenen wijzen, op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse. Over uw reclamebezwaren kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG
Äußere Sauerlacher Straße 6-10
82515 Wolfratshausen, Duitsland
Tel.:  +49 (0) 8171 23 0
Fax: +49 (0) 8171 23 1214
E-mail: webcontent@eagleburgmann.com

§6 Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van het contract vereist dat u uw persoonlijke gegevens aangeeft, die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van de contracten noodzakelijke, verplichte gegevens zijn apart gemarkeerd, de overige gegevens zijn vrijwillig. De door u aangegeven gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze huisbank doorgeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 r. 1 lit. b AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens voor latere inkopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder „Mijn account“ worden de door u aangegeven gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle overige gegevens, inclusief die van uw klantaccount, kunt u in het klantengedeelte altijd wissen.

Wij kunnen de door u aangegeven gegevens bovendien verwerken om u over andere interessante producten uit onze portfolio te informeren of u e-mails met technische informatie sturen.

(2) Wij zijn op basis van handels- en belastingrechtelijke voorschriften verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. Wij voeren echter na [twee jaar] een beperking van de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens alleen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

(3) Ter voorkoming van onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelproces via TLS-techniek gecodeerd.

§7 Nieuwsbrief

(1) Met uw inwilliging kunt u zich op onze nieuwsbrief "Excellence in Practice" abonneren, waarmee wij u over actuele producten, projecten en diensten van EagleBurgmann informeren. De goederen en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, zijn in de inwilligingsverklaring benoemd.

(2) Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenoemde double-opt-in-methode. Dat betekent dat wij u na uw inschrijving voor de nieuwsbrief een e-mail aan het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u om bevestiging vragen dat u wilt dat de nieuwsbrief aan u wordt verstuurd. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de inschrijving en bevestiging op. Doel van dit proces is het, uw inschrijving te kunnen bewijzen en zo nodig mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Verplicht voor het sturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De vermelding van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De wettelijke basis is art. 6 lid 1 r. 1 lit. a AVG.

(4) Uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief kun u te allen tijde herroepen en de nieuwsbrief afzeggen. De herroeping kunt u uitvoeren door een klik op de link die in elke nieuwsbrief-e-mail staat, per e-mail aan info@eagleburgmann.com of door een bericht aan de in de colofon vermelde contactgegevens.

(5) Wij wijzen u erop dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenoemde web-beacons resp. tracking-pixels die één-pixel-beeldbestanden vormen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyses linken wij de in § 3 genoemde gegevens en de web-beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID.

De gegevens worden uitsluitend gepseudominiseerd verzameld, de ID’s worden dus niet met uw overige persoonlijke gegevens verbonden, een direct persoonlijke verband wordt uitgesloten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking, door de aparte link aan te klikken die in elke e-mail staat of door op een andere manier contact met ons op te nemen. De informatie wordt zolang opgeslagen als u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na een uitschrijving slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op.

Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dit geval krijgt u de nieuwsbrief niet volledig te zien en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

§8 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om meer, met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de website-exploitant te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

(3) U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort weergegeven, een relatie met personen kan daarmee worden uitgesloten. Indien bij de via u verzamelde gegevens een relatie tot personen past, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, is Google gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG.

(6) Informatie van de vreemde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantaccount onder „Mijn gegevens“, „Persoonlijke gegevens“ de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren.

(8) Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en gepseudonimiseerd geanalyseerd. Wettelijke basis voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG.

(9) Informatie van de vreemde aanbieder: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Wettelijke basis voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG.

§9 Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct in de website tonen en maken het comfortabele gebruik van de kaart-functie voor u mogelijk.

(2) Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subsite van onze website hebt geopend. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welk u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u niet wilt dat dit aan uw profiel wordt toegekend, moet u vóór de activering van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktresearch en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt vooral (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor de levering van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanleggen van gebruikersprofielen, voor de uitoefening van dit recht moet u zich tot Google richten.

(3) Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in leest u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden deze activiteiten te staken ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§10 Gebruik van Google AdWords Conversion

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogenoemde Google Adorps) op externe websites op onze aantrekkelijke aanbiedingen attent te maken. Wij kunnen in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes bepalen, hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij beogen daarmee het belang, aan u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter vorm te geven en een eerlijke berekening van reclamekosten te bereiken.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenoemde „Ad Servers“ uitgeleverd. Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies, waardoor bepaalde parameters voor succesmeting, zoals het tonen van advertenties of kliks door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Adwords een cookie in uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen en mogen er niet toe dienen, u persoonlijk te identificeren. Bij dit cookie worden doorgaans als analyse-waarden de Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) evenals opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken) opgeslagen.

(3) Deze cookies maken het voor Google mogelijk om uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan iedere Adwords-klant wordt een ander cookie toegekend. Cookies kunnen zodoende niet via de website van Adwords-klanten worden gevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Google stelt ons slechts statistische analyses ter beschikking. Aan de hand van deze analyses kunnen wij herkennen, welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Meer gegevens uit het gebruik van reclamemiddelen ontvangen wij niet, wij kunnen in het bijzonder de gebruikers niet aan de hand van deze informatie identificeren.

(4) Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom overeenkomstig de stand van onze kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze internetpresentie hebt geopend of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toekennen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd resp. niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze tracking-methode op verschillende manieren voorkomen:

a) door een passende instelling van uw browsersoftware, vooral de onderdrukking van cookies van derden heeft tot gevolg dat u geen advertenties van vreemde aanbieders ziet;

b) door deactivering van de cookies voor Conversion-Tracking, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist;

c) door deactivering van aan belangstelling gerelateerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist;

d) door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in hun volle omvang kunt gebruiken.1

(6) Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG. Meer informatie over privacy bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google is gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Update van de privacyverklaring

Indien EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG nieuwe producten of diensten introduceert, internet-methodes wijzigt of als de internet- en IT-veiligheidstechniek zich verder ontwikkelt, wordt deze privacyverklaring geüpdatet.

True